Klíč 2

Izajáš 56:2/ Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který se toho drží a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku, který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého.“
 
Tento verš zavazuje k urychlenému dostudování si toho, co znamená "den odpočinku". Kdo tomu nebude rozumět, dopustí se pravděpodobně velmi snadno jeho znesvěcení. Dokonce existje v dnešním světě celá skupina lidí, kteří velmi důsledně uzpůsobují své životy, aby neměli problémy s tímto biblickým místem. Je to skutečně adresováno do řad lidí, žijících v současnosti? 
 
/Koloským 2:13/ 13Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny 14 a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! 15V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! 16 Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. 17 Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu.
 
Z detailnějšího studia zjistíme, že "dny odpočinku" jsou synonymem soboty a v tomto verši je Pavlovo stanovisko k sobotám celkem jednoznačně odmítavé, protože "sobota" je součástí smlouvy mezi Bohem a Izraelem. Tato smlouva je základem pro dlužní úpis, který byl z Boží milosti přibit na kříž (verš 14). 
Kdybychom nestudovali předmětnou otázku "KOMU?", okamžitě bychom měli mezi verši /Koloským 2:16/ a /Izajáš 56:2/ biblický rozpor jako vyšitý. Odpověď, nalezená na otázku KOMU, tento rozpor odstraňuje.